Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor pentru automatizare și viitorul muncii

 

 

Art.1 

Activitatea Comisiei speciale a Camerei Deputaților pentru automatizare și viitorul muncii, denumită în continuare Comisia, se desfășoară cu respectarea prevederilor Hotărârii Camerei Deputaților nr.82/2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38  din 12 ianuarie 2023, a prevederilor Regulamentului Camerei Deputaților, a Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, precum și a dispozițiilor prezentului Regulament.

Art. 2

Comisia specială a Camerei Deputaţilor pentru automatizare și viitorul muncii are următoarele obiective:

a) analizează situația internă referitoare la automatizarea muncii și impactul acesteia.

b) elaborează propuneri legislative privind tranziția la economia digitală.

c) elaborează propuneri de politici publice cu privire la viitorul muncii.

Art. 3

(1) Comisia se compune din 15 membri, având componența stabilită de grupurile parlamentare, prevăzută la pct. I din Anexa la Hotărârea Camerei Deputaților nr.82/2022. Deputaţii desemnaţi ca membri ai prezentei Comisii îşi păstrează şi calitatea de membri ai comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor.  

(2) Comisia este condusă de un birou alcătuit din preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi 2 secretari, aleşi în prima şedinţă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(3) În condiţiile în care unul dintre membrii Comisiei se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, grupurile parlamentare vor desemna un înlocuitor cu drept de vot. Desemnarea se transmite președintelui Comisiei, care o va aduce la cunoștința membrilor la începutul ședinței. 

(4) Convocarea şedinţelor Comisiei se face cu cel puţin o zi înainte de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către un vicepreşedinte care îl înlocuieşte.

Art. 4

(1) Şedinţele Comisiei sunt publice.

(2) În interesul desfăşurării lucrărilor, Comisia poate invita să participe la dezbateri specialişti şi reprezentanţi ai autorităţilor publice sau ai unor organizaţii neguvernamentale.

(3) Condiţiile în care reprezentanţii mijloacelor de informare în masă au acces la lucrările Comisiei se stabilesc de plenul acesteia.

(4) Votul în Comisie este deschis și se exprimă prin ridicarea mâinii. 

Art. 5

(1) Pentru ca şedinţele Comisiei să aibă loc în mod legal este necesară participarea a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor care o compun.

(2) Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(3) Ședințele Comisiei se pot desfășura atât cu prezența fizică a membrilor comisiei, cât și în format hibrid, cu prezență, intervenții și vot online ale membrilor care nu pot fi prezenți fizic.

(4) Prezența online are același regim ca și prezența fizică pentru constituirea cvorumului și pentru întrunirea majorității de voturi în adoptarea deciziilor.

(5) În sprijinul bunei desfășurări a lucrărilor comisiei se pot folosi și alte mijloace tehnice și din domeniul IT, altele decât cele prevăzute la alin. (3). 

Art. 6

Biroul Comisiei are următoarele atribuţii:

 1. stabilește programul săptămânal de activitate și propune ordinea de zi a şedinţelor;
 2. propune sarcinile ce revin deputaţilor din Comisie;
 3. adoptă hotărâri în chestiuni care interesează bunul mers al activităţii Comisiei;
 4. desemnează componenţa, misiunea şi conducerea subcomisiilor constituite de Comisie, dacă este cazul, după obţinerea acordului prealabil al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor;
 5. invită să ia parte la lucrările Comisiei reprezentanţi ai societăţii civile, ai asociaţiilor patronale, profesionale sau sindicale, ai administraţiei publice centrale ori locale şi ai altor persoane juridice, precum şi persoane fizice, care pot furniza expertize şi informaţii necesare activităţii;
 6. organizează activităţile necesare pentru examinarea parlamentară a proiectelor de acte legislative care țin de domeniul de activitate al Comisiei;
 7. organizează, la propunerea membrilor Comisiei, şedinţe de consultări ori dezbateri publice cu reprezentanţi ai societăţii civile, ai asociaţiilor patronale şi profesionale, ai sindicatelor, ai administraţiei publice centrale sau/şi locale;
 8. aprobă prezenţa persoanelor interesate să ia parte la lucrările Comisiei.

Art. 7

Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii:

 1. conduce şedinţele Comisiei;
 2. poate propune ca la lucrările Comisiei, în scopul realizării lor în bune condiţii, să ia parte şi alte persoane;
 3. convoacă, atunci când este cazul, biroul Comisiei și conduce lucrările acestuia. 
 4. asigură reprezentarea Comisiei în raporturile cu Guvernul României, cu Biroul permanent al Camerei Deputaților şi cu celelalte comisii ale Camerei Deputaţilor şi ale Senatului;
 5. îndeplineşte alte atribuţii cerute de desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor Comisiei prevăzute în prezentul regulament, în Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, precum şi în Regulamentul Comisiei;

Art. 8

Vicepreşedinţii Comisiei îndeplinesc atribuţiile preşedintelui, în absenţa sau potrivit delegării date de către acesta.

Art. 9

Secretarii Comisiei au următoarele atribuţii: 

 1. ţin evidenţa prezenţei membrilor Comisiei la şedinţele acesteia;
 2. asigură redactarea tuturor actelor Comisiei;
 3. numără voturile exprimate în şedinţele Comisiei;
 4. urmăresc întocmirea proceselor-verbale, realizarea stenogramelor sau înregistrarea şedinţelor Comisiei, după caz;
 5. îndeplinesc orice alte acțiuni necesare bunului mers al activităţii Comisiei, ca urmare a dispoziţiilor biroului sau ale preşedintelui acesteia.

Art. 10

Şedinţa Comisiei parlamentare poate avea loc și în acelaşi timp cu cele ale plenului Camerei Deputaţilor, pe baza aprobării date de Biroul permanent, la solicitarea preşedintelui de Comisie. Ședințele Comisiei se pot desfășura și pe perioada vacanței parlamentare, cu aprobarea Biroului permanent. 

Art. 11

Propunerile legislative inițiate de Comisie se depun sub semnătura președintelui și cea a secretarilor comisiei la Biroul permanent al Senatului, respectiv al Camerei Deputaților. 

Art. 12

Comisia va funcţiona pe o perioadă de 12 luni de la data constituirii, cu posibilitatea prelungirii termenului de către Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, la cererea motivată a preşedintelui Comisiei.

Art. 13

Comisia va funcționa fără cheltuieli suplimentare de personal și logistică, utilizând infrastructura existentă la nivelul comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, cu aprobarea conducerii comisiilor respective.

Leave a comment